ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
53

• หญิง
93

รวม
146


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครูผู้ช่วย ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
22

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
78

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
4

• มัธยมศึกษาตอนต้น
6

• ประถมศึกษา
5

• ไม่ระบุ
20


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
22

• แผนกวิชาการบัญชี
11

• แผนกวิชาการตลาด
5

• แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
10

• แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
4

• แผนกวิชาคหกรรม
4

• แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
2

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
6

• แผนกวิชาออกแบบ
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
3

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
4

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
5

• งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
5

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
7

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
7

• งานอาคารสถานที่
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
9

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
6

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
9

• งานปกครอง
8

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
7

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
7

• งานวัดผลและประเมินผล
7

• งานสื่อการเรียนการสอน
6

• กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(ผู้กำกกับนักศึกษาวิชาทหาร)
1

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• ยาม
3

• นักการภารโรง
12

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• งานบริหารงานทั่วไป
1

• งานความร่วมมือ
5

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
14

• งานระบบรูดบัตร
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายทรงวุฒิ เรือนไทย
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร
รองผู้อำนวยการนายศุภชัย นนท์ธีระวิชยา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนางสาวกนกวรรณ ส่งสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ผู้บริหารนายเจนศักดิ์ แสงคำเฉลียง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนางสาวพรรณี สุคันธิน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ครูประจำ แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ครู ชำนาญการนางกานต์สิรี อู่อรุณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษนายเกล็ดนที ไชยชนะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุทธิ อัมรินทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวอภิรดี อามาตย์ทัศน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครู ชำนาญการพิเศษนางวัชราภรณ์ นนท์ธีระวิชยา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ครู ชำนาญการพิเศษนางอรทัยภ์ ทำมา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมภพ อุตสาหะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูนายเศวตโชติ บุญจีน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
ครูนางสาวณฐนันธ์ พิริยะธนาธรรม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครูนางสาวศิริภา จิตผ่อง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ครูนายยิ่งยศ วงศ์เสน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาออกแบบ
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบ
ครูนางสาววารุณี มงคลหัตถี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูนางสาวพิมพิดา ผะอบเหล็ก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนางอนัญญา เวียงสีมา
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการนางณัฐญา อัมรินทร์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายกิติพงศ์ โกวิทวณิชชา
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษนางอารยา เจริญพร
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการนางสาวจริญญา หนูนุรักษ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
ครู ชำนาญการนายณัฐวรรธน์ ศิริเตชภัทร์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนางสาววรารัตน์ โรจน์ทนงค์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุมาวดี จันทร์เพ็ญ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครู ชำนาญการนางสาวอรอนงค์ จิระกุล
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครู ชำนาญการนางสาวสมฤดี คำภาษี
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายกวินธร ไขหทัยบุตร
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวรัตติยา โมพันธ์
หัวหน้างาน งานบัญชี
ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี
บุคลากรทางการศึกษา 38 (ค) ชำนาญการนางสาวกัลยาณี ภมรดล
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสาวพรทิพย์ อัยวรรณ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครู ชำนาญการนางสาววรรณธนีย์ แช่มเฉย
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสาวมานิตา ปานดำ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครูนางสาววนิสรา สอนสุภาพ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วยนางสาวสุกัญญา วงศ์ศรีเทพ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูนายธวัชชัย หาญจริง
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูนางสาวสินาภรณ์ สุขเรื่อย
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ครูนางณัฏฐ์ชุดา สันติธนาพงศ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสาวยานุมาศ กองร้อยอยู่
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูนางสาวภรัณยา มิ่งสมร
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนายณัฐ กุลรัตน์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูผู้ช่วยนางสาวสุพัฒณดา สีวะรมย์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วยนางสาวกษมา ว่องไว
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ครูประจำนางรัตนกาญจน์ รัตนประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนางณัฐระดา รัตนสิงห์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการนางสาวชณิศา เมฆสุทัศน์
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ครู ชำนาญการนายรัฐนันท์ เสียงเสนาะ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครูนางสาวทิพยรัตน์ อาชนะชัย
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูนางสาวพิชญ์สินี ธุวดาราตระกูล
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วยนายกรวิชญ์ ชมภูราษฎร์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วยว่าที่ร้อยตรีเอกนรินทร์ มะลิซ้อน
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่งาน กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(ผู้กำกกับนักศึกษาวิชาทหาร)
ครูผู้ช่วยนางสาวดวงพร เวียงนนท์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยนางสาวปาณศิริ อ้อยขาว
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่งาน งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวปาลิตา จิระสุนทร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
ครูผู้ช่วยนายพงศกร พวงสมบัติ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วยนางสาวเพียงตะวัน สว่างศรี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วยนางสาวปัทมพร แสงศรี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนายคมสัน เศษโถ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วยนายอานันทชัย มณีโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายอนุกูล ศรแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วยนางสาวอรัญกานต์ อินต๊ะปัน
ครูประจำ แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนางสาวอภิษฎา ดำมี
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวสรัลรัตน์ รุ่งโรจน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้างนางสุพรรณรัตน์ งามเหมือน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครูนายไกรวี แสงวิเชียร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานระบบรูดบัตร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูMiss Argie B. Picao
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนายชัยบูรณ์ มะโหฬาร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาออกแบบ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวสุภัทรชา สอนกลิ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนายขวัญภัทร ฉาบสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวเรจินา บุญพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายกรรชัย อินทร์โพธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวกมลพรรณ อู่สุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานางสาววารี เสนาะพิณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนางสาวปัทมา พันธุ์จบสิงห์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานางสาวพรพิมล วงษ์พันธุ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ครูนายสุรพล แย้มชื่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาออกแบบ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาMiss Kong Xiangye
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวิษณุ มูลละออง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวันชาติ โพธิ์รัง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกรองกาญจน์ ยิ้มประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์นายวรดร รอดอารม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างประจำนางสาวธนาภา แก้วมณี
ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
ลูกจ้างอัตราจ้างนายฉัตรชัย ลิ้มไล้
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวเจียรนัย นาคะนิวิษฐ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวนงค์นุช เดชสมบูรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางเนตรชนก ใจกล้า
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวรัตนา รอดนุช
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาววันวิสา เรือนทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวจิรวรรณ ธนะตระกูลพาณิช
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนายเอกรัฐ จันทร์ครุฑ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวจุฑามาศ นันทนมณีกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวสุดารัตน์ แพงไธสง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางอ้อมใจ หุ่นพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายอภิชาติ แช่มโสภา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางสาวฟ้ารุ่ง แจ่มแจ้ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานระบบรูดบัตรนางสาวจันจิรา ครุฑปักษิณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางสาวสุชาดา เอี่ยมงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางสาวดวงตะวัน จันทร์มณี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวชลธิชา เปรมปรีดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวปภากร เนียมเพราะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)นายปรีชา หอมชะมด
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายสิรภพ เมฆช้าง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานระบบรูดบัตร
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวสุวิมล เปรมปรีดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายจำเนียร มะลินิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง ยามนายขจร เข็มทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายชายแดน ทองมูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายอัตพล จักษุศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายณัฐวุฒิ มูนทัน
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายนพพล จักษุศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายสุวรรณา สุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายพเยาว์ จันทร์เถื่อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง ยามนางสาวรุ่งอรุณ แดงประเสริฐ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวนันทวัน มีจั่นทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางสาวกนกวรรณ เข็มเพ็ชร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางวรรณนภา สกุลพราหมณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางสาวเกศินี สอนนวล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวเพ็ญประภา อินต๊ะวัน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
เจ้าหน้าที่งาน งานบัญชีศศิวงษ์ ปานสุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจวีระชาติ ขาวสว่าง
ลูกจ้างอัตราจ้าง ยามนางสาวกวินนา มะลินิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายสมใจ หอมละออ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
ผู้ช่วยงานนางวิไล รัตนเชิดฉาย
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ครูนางพรพิมล ชะนะโขง
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานระบบรูดบัตร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวจิตติมา ชาวห้วยหมาก
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูนายปภังกร บุตรศรี
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู
ครูฝึกสอนนางสาววิภาวี สิระแก้ว
ครูฝึกสอน แผนกวิชาการตลาดนายอานนท์ อุตมะ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกนายณภพ พลเสน
ครูฝึกสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนายชัยวัฒน์ กล่ำพิชัย
ครูฝึกสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนางสาวลัดดาวัลย์ มีสมวัฒน์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนายศุภวิชญ์ เครือแก้ว
ครูฝึกสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
เจ้าหน้าที่งานนางสาวอนงณุช บุญเรืองรอด
เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ แอมป์
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการธุรการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาธุรการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือธุรการ เลขา ผอ.
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางสาวอรวรรณ โพสี
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานภัสวรรณ สิริคุณาภรณ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจธุรการฝ่ายวิชาการ นุช
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ
ผู้ดูแลระบบศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก