ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
47

• หญิง
94

รวม
141


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครูผู้ช่วย ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
25

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
78

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
6

• ประถมศึกษา
6

• ไม่ระบุ
12


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
23

• แผนกวิชาการบัญชี
10

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
6

• แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
4

• แผนกวิชาคหกรรม
4

• แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
6

• แผนกวิชาออกแบบ
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
3

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
4

• แผนกวิชาการโรงแรม
4

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
5

• งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
5

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
9

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
7

• งานอาคารสถานที่
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
10

• งานวางแผนและงบประมาณ
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
6

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
9

• งานปกครอง
9

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
7

• งานวัดผลและประเมินผล
7

• งานสื่อการเรียนการสอน
6

• กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(ผู้กำกกับนักศึกษาวิชาทหาร)
1

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• ยาม
3

• นักการภารโรง
12

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• งานบริหารงานทั่วไป
1

• งานความร่วมมือ
5

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
14

• งานระบบรูดบัตร
5


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายทรงวุฒิ เรือนไทย
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร
โทรศัพท์ : 0818866993
รองผู้อำนวยการนายศุภชัย นนท์ธีระวิชยา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0956531591
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : autocom22นางสาวกนกวรรณ ส่งสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0969479295
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : sonsomboonนายอริยวัฒ เฉลิมกิจ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0842252625
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : 0842252625นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร
โทรศัพท์ : 0899155556
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : ksurachet
หัวหน้าแผนกนางสาวพรรณี สุคันธิน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ครูประจำ แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0857746481
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : phanneesuนางกานต์สิรี อู่อรุณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0867644896
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : k0867644896นายเกล็ดนที ไชยชนะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0868687207
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : 0868687207นายสุทธิ อัมรินทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0896159551
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : sutti12นางราตรี พรหมแท่น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0911529054
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : boonyapoohนางสาวอภิรดี อามาตย์ทัศน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0618848212
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : jjpb1971นางวัชราภรณ์ นนท์ธีระวิชยา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0876628989
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : watchatuนางอรทัยภ์ ทำมา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0988343864
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : 0988343864นายสมภพ อุตสาหะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครู
โทรศัพท์ : 0860017922
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : pob2525นายเศวตโชติ บุญจีน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
ครู
โทรศัพท์ : 0844149417
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : sawatachotนางสาวณฐนันธ์ พิริยะธนาธรรม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู
โทรศัพท์ : 0832276135
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : thumpiriนางสาวศิริภา จิตผ่อง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ครู
โทรศัพท์ : 0865542374
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : silanlaนายยิ่งยศ วงศ์เสน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาออกแบบ
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบ
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0629569141
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : poong12นางสาวพิมพิดา ผะอบเหล็ก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0858779737
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : pimpidaphaoblek
หัวหน้างานนางอนัญญา เวียงสีมา
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0633596941
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : ananya.pongนางณัฐญา อัมรินทร์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0860634678
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : natmarinนายกิติพงศ์ โกวิทวณิชชา
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0818573057
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : tony-tthailandนางอารยา เจริญพร
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 086-7800438
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : Araya(Na)นางสาวจริญญา หนูนุรักษ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0858360115
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : 0858360115นายณัฐวรรธน์ ศิริเตชภัทร์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0846349993
อีเมล์ : [email protected]นางสาววรารัตน์ โรจน์ทนงค์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0851867025
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : Kruaomkhaนางสาวสุมาวดี จันทร์เพ็ญ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0843181805
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : sumawadee805นางสาวอรอนงค์ จิระกุล
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครู
โทรศัพท์ : 0819953750
อีเมล์ : [email protected]นางสาวสมฤดี คำภาษี
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0892733153
อีเมล์ : [email protected]/ [email protected]
ไลน์ไอดี : toom0308นายกวินธร ไขหทัยบุตร
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0891201579
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : kavinrock2019นางสาวรัตติยา โมพันธ์
หัวหน้างาน งานบัญชี
ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี
บุคลากรทางการศึกษา 38 (ค) ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0818439183
อีเมล์ : [email protected]นางสาวกัลยาณี ภมรดล
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู
โทรศัพท์ : 0860930240
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : kwanxiiนางสาวพรทิพย์ อัยวรรณ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0898626233
อีเมล์ : [email protected]นางสาววรรณธนีย์ แช่มเฉย
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู
โทรศัพท์ : 0897415476
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : wan.nanaนางสาวมานิตา ปานดำ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู
โทรศัพท์ : 0853973663
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : 0901435559นางสาววนิสรา สอนสุภาพ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0909702056
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : db-160656นางสาวสุกัญญา วงศ์ศรีเทพ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0956680863
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : tiwleawzนายธวัชชัย หาญจริง
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0875712548
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : 0875712548นางสาวสินาภรณ์ สุขเรื่อย
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0985481739
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : 0985481739นางณัฏฐ์ชุดา สันติธนาพงศ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : [email protected]นางสาวยานุมาศ กองร้อยอยู่
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0617877733
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : yanumart_1801นางสาววารุณี มงคลหัตถี
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0871514583
ไลน์ไอดี : imsmloverนางสาวภรัณยา มิ่งสมร
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0885862510
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : piranya.nidนายณัฐ กุลรัตน์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0985867712
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : 9834682944นางสาวกษมา ว่องไว
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 000000000
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : -
ครูประจำนางรัตนกาญจน์ รัตนประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0909836054
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : 0909836054นางสาวอรวรรณ มยุรา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครู
โทรศัพท์ : 0868092511
อีเมล์ : [email protected]นางณัฐระดา รัตนสิงห์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0956658854
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : ืnutrada22นางสาวชณิศา เมฆสุทัศน์
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0925329149
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : wi0843290428นายรัฐนันท์ เสียงเสนาะ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครู
โทรศัพท์ : 0646261928
อีเมล์ : [email protected],[email protected]
ไลน์ไอดี : reinforce28นางสาวทิพยรัตน์ อาชนะชัย
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0935457751
อีเมล์ : [email protected]นางสาวพิชญ์สินี ธุวดาราตระกูล
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0983973055
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : anlene12345นายกรวิชญ์ ชมภูราษฎร์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0830250597
อีเมล์ : [email protected]ว่าที่ร้อยตรีเอกนรินทร์ มะลิซ้อน
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่งาน กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(ผู้กำกกับนักศึกษาวิชาทหาร)
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0893470881
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : praeaktuaraylanlaนางสาวดวงพร เวียงนนท์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0855939263นางสาวปาณศิริ อ้อยขาว
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : -นางสาวปาลิตา จิระสุนทร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0648959040
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : ืnumtan.ptนางสาวสุพัฒณดา สีวะรมย์
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0851622839
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : s.nadacreamนายพงศกร พวงสมบัติ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0856026915
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : cyanobacteria1993นางสาวเพียงตะวัน สว่างศรี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0886989959
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : Pieng.s39นางสาวปัทมพร แสงศรี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0979762337
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : Patsangsriนายคมสัน เศษโถ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : [email protected]นายอานันทชัย มณีโชติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0874032726
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : 0874032726นางสาวอรัญกานต์ อินต๊ะปัน
ครูประจำ แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
โทรศัพท์ : 0841742584
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : pim0841742584นางสาวอภิษฎา ดำมี
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0828399174
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : bamdiwนายอนุกูล ศรแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0968910452
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : spingyspongy
ครูอัตราจ้างนางสุพรรณรัตน์ งามเหมือน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครู
โทรศัพท์ : 0626785280
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : junesu951นายไกรวี แสงวิเชียร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานระบบรูดบัตร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู
โทรศัพท์ : 0985249192
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : krw.sMiss Argie B. Picao
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
โทรศัพท์ : 0632177713นายชัยบูรณ์ มะโหฬาร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาออกแบบ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0802009256
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : 5432noomนางสาวสุภัทรชา สอนกลิ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0935314618
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : 180439Janeนายขวัญภัทร ฉาบสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0948192189
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : Khwanpattaraนางสาวเรจินา บุญพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
อีเมล์ : [email protected]นายกรรชัย อินทร์โพธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0804436950
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : panrolyนางสาวกมลพรรณ อู่สุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0988878691
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : chompu244นางสาววารี เสนาะพิณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0946546893
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : woonsen_gunนางสาวปัทมา พันธุ์จบสิงห์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
โทรศัพท์ : 0824571685
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : timalinkyนางสาวพรพิมล วงษ์พันธุ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ครู
โทรศัพท์ : 0983508860
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : froy_barlensนายสุรพล แย้มชื่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาออกแบบ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : [email protected]นายธนากร สิงหกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ : 0652297294
อีเมล์ : [email protected]นางสาวทรรศวรรณ ศรีประเวช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานระบบรูดบัตร
เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งาน งานระบบรูดบัตร
โทรศัพท์ : 0865729573
อีเมล์ : [email protected]Miss Kong Xiangye
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวิษณุ มูลละออง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0993967648
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : artyzaongนายวันชาติ โพธิ์รัง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0618920976
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : wanmoriarty45นางสาวณจันทร์ สุวรรณไพฑูรย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0825741184
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : nachan.su777นางสาวกรองกาญจน์ ยิ้มประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
โทรศัพท์ : 0953296863
อีเมล์ : [email protected]
ลูกจ้างประจำนางสาวธนาภา แก้วมณี
ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
โทรศัพท์ : 0818543846
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : lekthanapha
ลูกจ้างอัตราจ้างนายฉัตรชัย ลิ้มไล้
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0817366481
อีเมล์ : [email protected]นางสาวเจียรนัย นาคะนิวิษฐ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0816379875
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : jearanaispvcนางสาวนงค์นุช เดชสมบูรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0840108914
อีเมล์ : -นางเนตรชนก ใจกล้า
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0845250311นางสาวรัตนา รอดนุช
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0929015263
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : 0929015263วันวิสา เรือนทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0867632765
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : mutmeewrนางสาวจิรวรรณ ธนะตระกูลพาณิช
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
โทรศัพท์ : 0917312817
อีเมล์ : [email protected]นายเอกรัฐ จันทร์ครุฑ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0954059421
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : akerat01นางพรพิมล ชะนะโขง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0936629291
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : koy_ekpatchaนางสาวจุฑามาศ นันทนมณีกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0838362210นางสาวสุดารัตน์ แพงไธสง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0615180314
อีเมล์ : -
ไลน์ไอดี : Bo_infinityนางอ้อมใจ หุ่นพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรง
โทรศัพท์ : 0618587992
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : aomjai2565นายอภิชาติ แช่มโสภา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
โทรศัพท์ : 0890324465นางสาวฟ้ารุ่ง แจ่มแจ้ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานระบบรูดบัตร
โทรศัพท์ : 083-8341483
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : faroong1732นางสาวจันจิรา ครุฑปักษิณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางสาวสุชาดา เอี่ยมงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางสาวดวงตะวัน จันทร์มณี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0866773160
อีเมล์ : [email protected]นางสาววนิดา มาตรวิจิตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
โทรศัพท์ : 0984294989
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : ์Noomiw18นางสาวชลธิชา เปรมปรีดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0984146525
อีเมล์ : [email protected]นางสาวปภากร เนียมเพราะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
โทรศัพท์ : 0951768543นายปรีชา หอมชะมด
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรง
โทรศัพท์ : 0837523411นายสิรภพ เมฆช้าง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานระบบรูดบัตร
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0874868464
อีเมล์ : ิ[email protected]
ไลน์ไอดี : bikeboteนางสาวสุวิมล เปรมปรีดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0985545804
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : amp.suwimonนายจำเนียร มะลินิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง ยาม
โทรศัพท์ : 0861694084นายขจร เข็มทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางวรรณนภา สกุลพราหมณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายชายแดน ทองมูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายอัตพล จักษุศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายณัฐวุฒิ มูนทัน
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรง
โทรศัพท์ : 0972480849นายนพพล จักษุศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายสุวรรณา สุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายพเยาว์ จันทร์เถื่อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง ยาม
โทรศัพท์ : 0987263041
ไลน์ไอดี : payao2022นางสาวรุ่งอรุณ แดงประเสริฐ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0865357384
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : 16072559นางสาวนันทวัน มีจั่นทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรง
โทรศัพท์ : 0928787598
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : 4540pangนางสาวกนกวรรณ เข็มเพ็ชร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานระบบรูดบัตร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0927632093
อีเมล์ : [email protected]นางสาวเกศินี สอนนวล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0640286741
อีเมล์ : [email protected]นางสาวสุนิสา ชุ่มอ่วม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0928263105นายเถลิงศักดิ์ พิณเพราะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง ยาม
โทรศัพท์ : 0612201864นายสมใจ หอมละออ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
โทรศัพท์ : 0912745034
ผู้ช่วยงานนางวิไล รัตนเชิดฉาย
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ครู
โทรศัพท์ : 0819436564
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : 0819436564นางสาวจิตติมา ชาวห้วยหมาก
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครู
โทรศัพท์ : 0991452869
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : 0853700200นางสาวธนวรรณ ไหมอ่อน
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการโรงแรม
ครู
โทรศัพท์ : 0988959294
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : huileqeนายปภังกร บุตรศรี
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู
โทรศัพท์ : 0986939265
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : floksawreken
เจ้าหน้าที่งานนางสาวอนงณุช บุญเรืองรอด
เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0928717767
อีเมล์ : ืี[email protected]
ไลน์ไอดี : Nuch120435
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ แอมป์
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 0985545804
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : amp.suwimonธุรการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาธุรการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือธุรการ เลขา ผอ.
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางสาวอรวรรณ แก้วบุตรดี
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
อีเมล์ : [email protected]
ไลน์ไอดี : fah7437422นภัสวรรณ สิริคุณาภรณ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0656615950
ไลน์ไอดี : npswsrknpธุรการฝ่ายวิชาการ นุช
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 0928717767
อีเมล์ : ืี[email protected]
ไลน์ไอดี : Nuch120435
ผู้ดูแลระบบศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก