บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน11819
662021601การจัดการสำนักงาน/1 (ปวช.1 กส. ) 11819
ปวช.1การตลาดการตลาด02222
662020201การตลาด/1 (ปวช.1 กต. ) 02222
ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว2911
662070201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.1 ทท. ) 2911
ปวช.1การบัญชีการบัญชี66571
662020101การบัญชี/1 (ปวช.1/1 บช. ) 32023
662020102การบัญชี/2 (ปวช.1/2 บช. ) 22527
662020103การบัญชี/3 (ปวช.1/3 บช. ) 12021
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม31114
662070101การโรงแรม/1 (ปวช.1 รร. ) 31114
ปวช.1การออกแบบการออกแบบ101828
662030201การออกแบบ/1 (ปวช.1 อบ. ) 101828
ปวช.1คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม279
662040601คหกรรมเพื่อการโรงแรม/1 (ปวช.1 คห. ) 279
ปวช.1คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิก291140
662030801คอมพิวเตอร์กราฟิก/1 (ปวช.1 คฟ. ) 291140
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ146377
662020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.1/1 คธ. ) 33538
662020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.1/2 คธ. ) 112839
ปวช.1คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์37946
652090301คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์/1 (ปวช.2 คป. ) 112
662090301คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์/1 (ปวช.1/1 คป. ) 18422
662090302คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์/2 (ปวช.1/2 คป. ) 18422
ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่82432
662021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ปวช.1 ธป.(ทวิ) ) 82432
ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น112
662040101เสื้อผ้าแฟชั่น/1 (ปวช.1 สฟ. ) 112
ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ143650
662040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.1/1 อห. ) 62228
662040402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.1/2 อห. ) 81422
ปวช.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01414
652021601การจัดการสำนักงาน/1 (ปวช.2 กส. ) 01414
ปวช.2การตลาดการตลาด82533
652020201การตลาด/1 (ปวช.2 กต. ) 82533
ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว224
652070201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.2 ทท. ) 224
ปวช.2การบัญชีการบัญชี167187
642020102การบัญชี/2 (ปวช.3/2 บช. ) 011
652020101การบัญชี/1 (ปวช.2/1 บช. ) 72431
652020102การบัญชี/2 (ปวช.2/2 บช. ) 42428
652020103การบัญชี/3 (ปวช.2/3 บช. ) 52227
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม01212
652070101การโรงแรม/1 (ปวช.2 รร.(ทวิ) ) 01212
ปวช.2การออกแบบการออกแบบ71118
652030201การออกแบบ/1 (ปวช.2 อบ. ) 71118
ปวช.2คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม235
652040601คหกรรมเพื่อการโรงแรม/1 (ปวช.2 คห. ) 235
ปวช.2คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิก161632
652030801คอมพิวเตอร์กราฟิก/1 (ปวช.2 คฟ. ) 161632
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ165167
642020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3/2 คธ. ) 011
652020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.2/1 คธ. ) 52732
652020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.2/2 คธ. ) 112334
ปวช.2คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์17825
652090301คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์/1 (ปวช.2 คป. ) 17825
ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่13233
652021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ปวช.2 ธป.(ทวิ) ) 13233
ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ162945
652040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.2/1 อห.(ปกติ) ) 162036
652040402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.2/2 อห.(ทวิ) ) 099
ปวช.3การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01515
642021601การจัดการสำนักงาน/1 (ปวช.3 กส. ) 01515
ปวช.3การตลาดการตลาด52328
642020201การตลาด/1 (ปวช.3 กต. ) 52328
ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว088
632070201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.3 ทท. ) 011
642070201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.3 ทท. ) 077
ปวช.3การบัญชีการบัญชี78087
642020101การบัญชี/1 (ปวช.3/1 บช. ) 22830
642020102การบัญชี/2 (ปวช.3/2 บช. ) 33134
642020103การบัญชี/3 (ปวช.3/3 บช. ) 22123
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม32730
632070102การโรงแรม/2 (ปวช.3/2 รร.(ทวิ) ) 011
642070101การโรงแรม/1 (ปวช.3 รร.(ทวิ) ) 32629
ปวช.3การออกแบบการออกแบบ21113
632030201การออกแบบ/1 (ปวช.3 อบ. ) 101
642030201การออกแบบ/1 (ปวช.3 อบ. ) 11112
ปวช.3คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม279
642040601คหกรรมเพื่อการโรงแรม/1 (ปวช.3 คห. ) 279
ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิก161430
632030801คอมพิวเตอร์กราฟิก/1 (ปวช.3 คฟ. ) 011
642030801คอมพิวเตอร์กราฟิก/1 (ปวช.3 คฟ. ) 161329
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ145670
632020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3/2 คธ. ) 213
632020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.3/3 คธ. ) 123
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.3/1 คธ. ) 52934
642020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3/2 คธ. ) 62430
ปวช.3คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์19827
642090301คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์/1 (ปวช.3 คป. ) 19827
ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่91221
642021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ปวช.3 ธป.(ทวิ) ) 91221
ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น145
642040101เสื้อผ้าแฟชั่น/1 (ปวช.3 สฟ. ) 145
ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ153247
622040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.3 อห. ) 011
632040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.3 อห. ) 101
642040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.3/1 อห.(ปกติ) ) 92231
642040402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.3/2 อห.(ทวิ) ) 5914
ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่21517
663021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ปวส.1 ธป.(ทวิ) ) 21517
ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01919
663021601การจัดการสำนักงาน/1 (ปวส.1 กส. ) 01919
ปวส.1การจัดประชุมและนิทรรศการการจัดประชุมและนิทรรศการ3912
663070701การจัดประชุมและนิทรรศการ/1 (ปวส.1 กท.(ทวิ) ) 3912
ปวส.1การตลาดการตลาด11920
663020201การตลาด/1 (ปวส.1 กต.(ทวิ) ) 11920
ปวส.1การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม268
663040601การจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม/1 (ปวส.1 คห. ) 268
ปวส.1การบัญชีการบัญชี35861
663020101การบัญชี/1 (ปวส.1/1 บช. ) 23234
663020102การบัญชี/2 (ปวส.1/2 บช. ) 12627
ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม21012
663070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ปวส.1 รร.(ทวิ) ) 21012
ปวส.1คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์10616
663090301คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์/1 (ปวส.1 คป. ) 10616
ปวส.1ดิจิทัลกราฟิกดิจิทัลมีเดีย151126
663030801ดิจิทัลมีเดีย/1 (ปวส.1 ดม. ) 151126
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล143852
663020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (ปวส.1/1 ธท.(ปกติ) ) 123042
663020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (ปวส.1/2 ธท.(ทวิ) ) 2810
ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ111627
663040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวส.1 อห.(ทวิ) ) 111627
ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่22224
653021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ปวส.2 ธป.(ทวิ) ) 22224
ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01212
643021601การจัดการสำนักงาน/1 (ปวส.2 กส. ) 011
653021601การจัดการสำนักงาน/1 (ปวส.2 กส. ) 01111
ปวส.2การตลาดการตลาด41519
653020201การตลาด/1 (ปวส.2 กต.(ทวิ) ) 41519
ปวส.2การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม235
653040601การจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม/1 (ปวส.2 คห. ) 235
ปวส.2การบัญชีการบัญชี45660
653020101การบัญชี/1 (ปวส.2/1 บช. ) 32932
653020102การบัญชี/2 (ปวส.2/2 บช. ) 12728
ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม1910
653070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ปวส.2 รร.(ทวิ) ) 1910
ปวส.2คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์19120
643090301คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์/1 (ปวส.2 คป. ) 101
653090301คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์/1 (ปวส.2 คป. ) 18119
ปวส.2ดิจิทัลกราฟิกดิจิทัลมีเดีย151025
643030801ดิจิทัลมีเดีย/1 (ปวส.2 ดม. ) 101
653030801ดิจิทัลมีเดีย/1 (ปวส.2 ดม. ) 141024
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล112839
633020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (ปวส.2/1 ธท.(ปกติ) ) 101
653020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (ปวส.2/1 ธท.(ปกติ) ) 71825
653020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (ปวส.2/2 ธท.(ทวิ) ) 31013
ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ71825
653040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวส.2 อห.(ทวิ) ) 71825
ป.ตรี.1การบัญชีการบัญชี02121
66420101การบัญชี/1 (ป.ตรี 1 การบัญชี (ต่อเนื่อง) ) 02121
ป.ตรี.1คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์101
664090301คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์/1 (ป.ตรี 1 คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ (ต่อเนื่อง) ) 101
ป.ตรี.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล7613
664020401เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ป.ตรี 1 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) ) 7613
ป.ตรี.2การบัญชีการบัญชี134
65420101การบัญชี/1 (ป.ตรี 2 การบัญชี (ต่อเนื่อง) ) 134
ป.ตรี.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล5712
654020401เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ป.ตรี 2 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ต่อเนื่อง) ) 5712
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1127294421
ปวช.2101274375
ปวช.393297390
ปวส.163207270
ปวส.265174239
ป.ตรี.182735
ป.ตรี.261016
รวม46312831746