บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
47
• หญิง
98
รวม
145


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
25
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
81
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2
• ประถมศึกษา
3
• ไม่ระบุ
26


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
14
• ครูประจำ
61
• ครูอัตราจ้าง
23
• พนักงานราชการ(สอน)
7
• ครูฝึกสอน
1
• หัวหน้างาน
29
• ข้าราชการพลเรือน
1
• ลูกจ้างประจำ
1
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
39
• ผู้ช่วยงาน
27
• เจ้าหน้าที่งาน
44
• เจ้าหน้าที่
26
• ผู้ดูแลระบบ
16


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
26
• แผนกวิชาการบัญชี
10
• แผนกวิชาการตลาด
4
• แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
7
• แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
4
• แผนกวิชาคหกรรม
4
• แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
3
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
7
• แผนกวิชาออกแบบ
7
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2
• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
4
• แผนกวิชาการโรงแรม
5
• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
3
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
6
• งานสารบรรณ
4
• งานประชาสัมพันธ์
6
• งานบุคลากร
8
• งานการเงิน
5
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
8
• งานอาคารสถานที่
7
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4
• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
5
• งานวางแผนและงบประมาณ
5
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
5
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
10
• งานปกครอง
8
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
5
• งานครูที่ปรึกษา
5
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
7
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6
• งานทะเบียน
6
• งานวัดผลและประเมินผล
4
• งานสื่อการเรียนการสอน
4
• กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(ผู้กำกกับนักศึกษาวิชาทหาร)
1
• กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(ผู้กำกับลูกเสือ)
1
• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1
• ยาม
3
• นักการภารโรง
12
• งานบริหารงานทั่วไป
4
• งานความร่วมมือ
4
• ผู้ดูแลระบบหลัก
16
• งานระบบรูดบัตร
6


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
81
• มีใบประกอบวิชาชีพ
58
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
6
รวม
145