บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
50
• หญิง
92
รวม
142


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
24
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
77
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
4
• มัธยมศึกษาตอนต้น
6
• ประถมศึกษา
5
• ไม่ระบุ
16


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
14
• ครูประจำ
59
• ครูอัตราจ้าง
19
• พนักงานราชการ(สอน)
4
• หัวหน้างาน
26
• ข้าราชการพลเรือน
1
• ลูกจ้างประจำ
1
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
39
• ผู้ช่วยงาน
48
• เจ้าหน้าที่งาน
12
• เจ้าหน้าที่
29
• ผู้ดูแลระบบ
14


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
23
• แผนกวิชาการบัญชี
10
• แผนกวิชาการตลาด
4
• แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
6
• แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
4
• แผนกวิชาคหกรรม
4
• แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
2
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
6
• แผนกวิชาออกแบบ
5
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
3
• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
4
• แผนกวิชาการโรงแรม
3
• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
3
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
5
• งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
5
• งานประชาสัมพันธ์
5
• งานบุคลากร
8
• งานการเงิน
4
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
7
• งานอาคารสถานที่
5
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4
• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
9
• งานวางแผนและงบประมาณ
5
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
6
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
9
• งานปกครอง
8
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3
• งานครูที่ปรึกษา
5
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4
• งานทะเบียน
7
• งานวัดผลและประเมินผล
7
• งานสื่อการเรียนการสอน
6
• กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(ผู้กำกกับนักศึกษาวิชาทหาร)
1
• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1
• ยาม
3
• นักการภารโรง
12
• ฝ่ายวิชาการ
2
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• งานบริหารงานทั่วไป
1
• งานความร่วมมือ
5
• ผู้ดูแลระบบหลัก
14
• งานระบบรูดบัตร
4


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
82
• มีใบประกอบวิชาชีพ
55
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
5
รวม
142